Szabályok

„PEPCO ötletek”
Promóciós Programszabályzat

 

1. Rész 


Általános rendelkezések
1.    A jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) lefekteti a „PEPCO ötletek” program (a továbbiakban: „Program”) feltételeit.
2.    A Program a Geometry Global Hungary Kft [székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.; cégjegyzékszám: 01-09-072603; adóazonosító szám: 10513084-2-42; a továbbiakban: „Szervező”] szervezésében valósul meg, amely a Pepkor Hungary Kft. [székhely: 1138 Budapest, Váci út 187; cégjegyzékszám:01-09-192750.; adóazonosító szám: 24979872241; a továbbiakban: „PEPCO”] részéről jár el.
3.    A Szervező kijelenti, hogy a Program nem tartozik a szerencsejáték törvény hatálya alá. 
4.    A nyereményeket a PEPCO biztosítja.
5.    Részletes információ érhető el a Programról a www.inspiracio.pepco.hu, www.PEPCO.hu weboldalakon, a Facebook® közösségi oldalon működtetett profilban (ide kattintva: www.facebook.com/PEPCOhu (“Rajongói oldal”)), valamint a “PEPCO ötletek” bejegyzés alatt (“PEPCO ötletek bejegyzés”). A verseny szabályai a www.inspiracio.PEPCO.hu és a www.PEPCO.hu weboldalakon lesznek elérhetőek. 

2. Rész


A Program időtartama
1.    A Program 2018. november 14-én kezdődik és a Szervező általi visszavonásáig tart. A Program visszavonásáról szóló információ a www.inspiracio.PEPCO.hu oldalon fog megjelenni.
2.    A Program lebonyolítása Magyarországon történik majd.

3. Rész


A Program szabályai
1.     A Programban olyan természetes személyek vehetnek részt, akik az összes következő feltételnek megfelelnek: (a) magyarországi lakhellyel rendelkeznek; (b) fogyasztónak minősülnek a Polgári Törvénykönyv (1964. április 23., 1964/16. sz. Közlöny, 93. cikk) (a továbbiakban: „Ptk.”) 22. cikke1 értelmében; (c) 18. életévüket betöltött személyek, akik teljes cselekvőképességük birtokában hajthatnak végre jogügyleteket az általánosan alkalmazandó jogszabályok szerint; (d) akik magyar állampolgárok (a továbbiakban: „Résztvevők”).
2.     A Szervező, a PEPCO és a PEPCO-csoport tagvállalatainak magyarországi – munkaszerződés vagy egyéb polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott – alkalmazottai, illetve azok családtagjai nem vehetnek részt a Programban. Családtagnak minősül(nek): felmenők, leszármazottak, házastárs, testvérek, élettárs, örökbefogadottak és örökbefogadók.
3.     A Programban történő részvétel önkéntes.
4.     A Résztvevőknek a következő eljárások egyikét kell követniük a részvételhez:
(i) A Résztvevőknek teljesíteniük kell az összes következő feltételt:
a)    igazoltan, egyedi és aktív fiókkal rendelkezik az alábbiak egyikében: Facebook®, Instagram® vagy Twitter® (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”, külön „Szolgáltatás”), ahol a Résztvevő vonatkozásában valós adatok szerepelnek;
b)    hozzájárul a Szolgáltatások valamelyikének használatával profilján közzétett nyilvános információk elérhetővé tételéhez;
c)    a Szolgáltatások egyikében profiljába feltölt egy fényképet vagy videót (a továbbiakban: „Projekt”), amely egy ötletet, inspirációt mutat be a PEPCO termékek felhasználására, és megjelöli a #PEPCOötletek, #PEPCOotletek, #PEPCOinspirációk #PEPCOinspiraciok hashtagek valamelyikével.  A Projekt csak akkor jelenítheti meg a Résztvevő vagy egy 16 éves kor alatti gyermek fotóját, ha utóbbi esetében a Résztvevő a gyermek törvényes képviselője/törvényes gyámja (a továbbiakban: „Gyermek”). 
d)    elfogadja a Szabályzatot és hozzájárul a következő személyes adatainak kezeléséhez: a Szolgáltatáshoz használt felhasználónév vagy vezeték- és keresztnév, fénykép a Résztvevőről – vagy a Projektbe bevont Gyermekről –; illetve beleegyezik a Projekt és a Résztvevőről vagy Gyermekéről készül fotó közzétételébe (amennyiben utóbbi is szerepel a Projektben) oly módon, megerősítő választ ad a Szervező által a Projekthez fűzött hozzászólására (a vonatkozó sablon az 1. mellékletben érhető el).
vagy
(ii) kitölti a Programban történő részvételhez szükséges jelentkezési lapot a következő oldalon: www.inspiracio.pepco.hu (a továbbiakban: „Űrlap”), amely a 2. mellékletben érhető el. A Programban történő – fentiek szerinti – részvételhez a Résztvevőnek be kell küldenie a kitöltött Projekt Űrlapot, hozzá kell járulnia személyes adatainak kezeléséhez (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, a Résztvevő vagy a Gyermek fotója, ha utóbbi is szerepel a projektben), valamint a Projekt közzétételéhez és a Résztvevőről vagy – amennyiben szerepel a projektben – a Gyermekről készült fotó felhasználásához.
5.     Minden Résztvevő többször részt vehet a Programban, és bármennyi Projektet feltölthet. Ugyanakkor az 5. részben bemutatott Nyereményt csak egyszer lehet megnyerni.  
6.     A Résztvevők csak személyesen vehetnek részt a Programban. Kifejezetten elfogadhatatlan személyes fiókok létrehozása a Szolgáltatásokban harmadik fél személyes adatainak felhasználásával, és így pályázni a Programban harmadik felek nevében.
7.     A Projekt nem tartalmazhat sértő vagy obszcén tartalmat. A Projektnek a Résztvevő saját munkáját kell bemutatnia, és nem sértheti harmadik fél jogait vagy az általánosan alkalmazandó jogszabályokat. Amennyiben a Projekt harmadik fél jogait – beleértve a szerzői jogokhoz vagy a védjegyekhez, logókhoz, ipari mintaoltalmakhoz vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat – sérti, helytelennek, sértőnek, vulgárisnak minősül vagy egyéb módon összeférhetetlen a jogi és etikai gyakorlatokkal, a vallási érzelmekkel vagy általánosan kifogásolható vagy elfogadhatatlan, továbbá ha a PEPCO versenytársait vagy azok termékeit reklámozó tartalommal rendelkezik, a Szervező fenntartja a jogot az ilyen Projekt elutasítására a Szabályzatban foglaltak szerint.  
8.     Amennyiben a Szabályzat megsértése megállapításra kerül, a Szervező azonnali hatállyal kizárhatja a Résztvevőt a Programból.
9.     A Szervező nem felel a Szolgáltatások bármelyikében felmerülő működési zavarokért (telekommunikációs kapcsolatok, szerverek, interfészek, böngészők, felületek), kivéve, ha ilyenre a Szervező szándékos kötelességszegése nyomán kerül sor.
10.     A Program Résztvevői számára nem térítik meg az esetlegesen felmerülő költségeiket vagy egyéb kiadásaikat. A Résztvevő nem szerez jogot a nyereményre a Programban történő részvétellel önmagában.  
11.     A fénykép vagy videó #PEPCOötletek, #PEPCOotletek, #PEPCOinspirációk, #PEPCOisnspiraciok hashtagek valamelyikével történő bejelölésével vagy annak Űrlap-alapú benyújtásával – illetőleg a fent meghatározott további feltételek teljesítésével – a fénykép vagy videó Projektnek minősül a továbbiakban, a benyújtó személy pedig a Program Résztvevőjévé válik. Ily módon a Résztvevő teljes mértékben elfogadja a jelen Szabályzatot és egyúttal vállalja annak betartását. 
12.     A Résztvevő beleegyezik abba, hogy a Szervező az 1. és 3. melléklettel összhangban hozzászólásokat tegyen, illetve részére olyan e-maileket küldjön a 4. mellékletben foglaltak szerint, amelyek különösen nem minősülnek kereskedelmi célúnak. 
13.     Továbbá a Szabályzat elfogadásával minden Résztvevő megerősíti, hogy: (a) teljes körűen mentesíti a Szolgáltatásokat valamennyi felelősség alól; (b) a Programot egyik Szolgáltatás sem szponzorálja vagy támogatja semmilyen formában, lebonyolításában nem vesz részt, illetve azzal összefüggésbe sem hozható.
14.     A Szolgáltatások semmilyen felelősséggel nem rendelkeznek a Program vonatkozásában. A Programhoz kapcsolódó valamennyi kérdést, hozzászólást és panaszt közvetlenül a Szervezőnek kell címezni és nem más személyeknek. Különösen nem a Szolgáltatások tulajdonosai vagy adminisztrátorai számára kell címezni őket.

4. Rész


 A „Hét ötlete” cím odaítélésének szabályai
1.    A Program időtartama alatt 2018 évben 2 hetente, majd 2019 évtől hetente hétfőtől vasárnap 23:59-ig a Szolgáltatások valamelyikén keresztül feltöltött vagy az Űrlap segítségével beküldött Projektek a részvételre jogosult Projektek közé kerülnek besorolásra az adott hétre. A Felek a „Hét ötlete” kampány és sorsolás kapcsán a leendő eljárásukat külön egyeztetik és fogadják el.  
2.    Az így összegyűlt Projekteket ezt követően a Szervező Szerkesztője értékeli teljes pártatlanság mellett. A kreativitás és az ízléses megjelenés jelentik az értékelési kritériumokat. A Szervező Szerkeztője a Program időtartama alatt minden héten kiválaszt egy Projektet, amely elnyeri a „Hét ötlete” címet. 
3.    A Szerkesztő további értékelési kritériumokat is figyelembe vehet, amelyek tükrözik az adott Projektek egyedi jellegét. A Szervező Szerkesztője úgy értékeli a Projekteket, hogy nem állnak rendelkezésére a szerzők személyes adatai. Amennyiben olyan körülmény merül fel, amely veszélyeztetné a Szerkesztő pártatlanságát, a Szerkesztőnek köteles tartózkodni az adott Projekt értékelésétől.
4.    A jelen Szabályzat 3. mellékletében szereplő sablonnak megfelelő hozzászólást kap a Projektje alatt az a Résztvevő, aki (i) pályázatát a Szabályzat 3.4(i) pontja szerint nyújtotta be, és akinek Projektje elnyerte a „Hét ötlete” címet; a jelen Szabályzat 4. mellékletében szereplő sablonnak megfelelő e-mailt kap az Résztvevő, aki (ii) pályázatát a Szabályzat 3.4(ii) pontja szerint nyújtotta be, és akinek Projektje elnyerte a „Hét ötlete” címet. A Projektjével a „Hét ötlete” címet elnyerő Résztvevőnek – aki egyúttal igényt tart a nyereményre – meg kell adnia a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatait a Szervező tájékoztatásának megfelelően, e tájékoztatástól számított 10 napon belül. A fenti személyes adatok megadása önkéntesen történik. Ugyanakkor, ha a Résztvevő nem adja meg őket a jelzett határidőn belül, a Résztvevő elveszti jogát a Nyereményre. 
5.    A „Hét ötlete” cím nyertesének bejelentése keddenként történik a Program időtartama alatt a www.inspiracio.pepco.hu weboldalon és külön bejegyzésben a Rajongói oldalon.


5. Rész


Nyeremények 
1.    A „Hét ötlete” címet Projektjével elnyerő Résztvevő (a továbbiakban: „Nyertes”) nyereménye egy 3000 Ft értékű vásárlási utalvány, amelyet bármelyik PEPCO üzletben felhasználhat (a továbbiakban: „Díj”).
2.    A Nyeremények utáni adó- és járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.  
3.    A Nyeremény tértivevényes levél útján kerül postázásra a Szervező költségén. A Nyeremény kiszállítása 10 munkanapon belül történik azt követően, hogy a Nyertes válaszolt a Szervezőtől kapott tájékoztatásra a jelen Szabályzat 4.4 Részével összhangban.  
4.    Amennyiben a Szervező további kérdéseket tesz fel a Nyeremény kiszállításával kapcsolatosan, a Nyertes vállalja, hogy 3 munkanapon megválaszolja azokat (az üzenetben/hozzászólásban történt megkereséstől számítva). 
5.    Amennyiben a Nyertes nem adja meg a 3. vagy 4. mellékletben bemutatott adatait a jelen Szabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy tekintendő, hogy a Résztvevő lemondott a Nyereményhez fűződő jogáról, és a Szervezővel és a PEPCO-val szembeni valamennyi kapcsolódó igénye érvényét veszti. 
6.    A Szervező és a PEPCO nem felel a Résztvevők – beleértve a Nyertesek – adatainak pontosságáért és hitelességéért, ideértve a kapcsolatfelvétel és a Nyeremények kiszállításának meghiúsulását a Résztvevőnek felróható okból, különösen, ha a Résztvevő nem adta meg a valós címet a Nyeremény postázásához, illetve elmulasztotta a Szabályzatban meghatározott adatok megadását vagy hiányos/elavult adatokat adott meg. Amennyiben a „Hét ötlete” címet olyan személy nyeri el, aki nem felel meg a Szabályzatban lefektetett feltételeknek, az adott személy elveszíti jogosultságát a Nyereményre. Ha e tényre a Nyeremény kiszállítását követően derül fény, az adott személynek haladéktalanul vissza kell küldenie azt.
7.    A Nyeremények nem válthatók át készpénzre. 
8.    A Nyertesek nem ruházhatják át harmadik félre a Nyereményeket.
9.    A Program keretében megmaradó Nyeremények felett a Szervező rendelkezik.

6. Rész


Az ötlet közzététele 
1.    A Projekt Résztvevője hozzájárul Projektjének és fényképének/a Gyermek fényképének (amennyiben szerepel a Projektben) közzétételéhez a www.inspiracio.pepco.hu weboldalon, a következő adataival egyetemben: a Résztvevő által a Szolgáltatásokban használt becenév vagy a Résztvevő vezeték- és keresztneve, illetve a Projekthez csatolt leírás. 
2.    A fenti hozzájárulással a Résztvevő beleegyezik a Projektben szereplő fényképének vagy – amennyiben szerepel a Projektben – a Gyermek fényképének térítésmentes közzétételébe. A hozzájárulás kiterjed a Projekt Szervező vagy PEPCO általi teljes vagy részleges, korlátozásoktól mentes közzétételére a Program lebonyolításához kapcsolódó célokból a Projekt terjesztésén keresztül. Ezzel egyidejűleg a Résztvevő beleegyezik a Projektben szereplő fényképének vagy – amennyiben szerepel a Projektben – a Gyermek fényképének Szervező vagy PEPCO általi, illetve a Szervező vagy a PEPCO által arra felhatalmazott személyek által történő felhasználásába a Program lebonyolításához kapcsolódó célokból. A fenti hozzájárulás a fénykép sajtóban vagy interneten történő közzétételét is magában foglalja. A fenti hozzájárulás megadásával a Résztvevő lemond valamennyi, különösen a Szervezővel vagy a PEPCO-val szemben fennálló vagy a jövőben felmerülő igényéről bármilyen díjra az említett fényképek fenti célokból történő felhasználásának vonatkozásában. 
3.    A Szervező fenntartja a jogot, hogy kitörölje a Felhasználó által feltöltött leírás egy részét, hogy módosítsa azt, illetve arra, hogy a Felhasználó által jóváhagyott másik leírást adjon hozzá.
4.    A Projekt közzétételébe történő beleegyezés önkéntes. Ugyanakkor a hozzájárulás elengedhetetlen a részvételhez. 

7. Rész


Felhasználási engedély
1.    A Programba történő belépéssel a Program Résztvevője kijelenti, hogy örökös, jogdíjmentes, nem kizárólagos és területi korlátozás nélkül érvényes engedélyt ad a PEPCO-nak a Projekthez fűződő gazdasági jogok gyakorlására, és az alábbi felhasználási területekre bármilyen célból, de különösen a PEPCO által folytatott promóciós tevékenységek céljából:
a)    rögzítés és sokszorosítás: másolatok készítése bármilyen technológiával, beleértve a mágneses rögzítést, a fényképészeti, audiovizuális, digitális, optikai, nyomtatási, és számítástechnikai technológiát, függetlenül a rögzítés módjától és az adattároló formátumától, a mérettől, formától, technológiától, borítótól, típustól és a terjesztés/közzététel módjától;
b)    a számítógép memóriájába történő felvitel, átmeneti vagy tartós rögzítés és az így készült felvételekről másolatok készítése; felvételek archiválása;
c)    IKT és IT hálózatokba, egyéb adatátviteli rendszerekbe – pl. SMS, MMS stb. – és interaktív kommunikációs csatornákra történő felvitel;
d)    multimédiás hálózatokba történő felvitel, beleértve az internetet és mobiltelefont;
e)    IT-alapú és telekommunikációs képtovábbítási eszközökön történő átvitel;
2.    A Résztvevő beleegyezik, hogy a PEPCO felhasználhatja kereszt- és vezetéknevét vagy becenevét a Projektek közzétételéhez a Szabályzat 6. pontjában meghatározott módon, illetve hogy megválassza a „Hét ötletét” és kihirdesse a Program eredményét. 
3.    A PEPCO ingyenesen megszerzi a Nyertesek Projektjeihez fűződő szerzői és felhasználói jogokat a 7.1 Részben meghatározott mértékben.
4.    A Résztvevő visszavonhatatlanul és feltétel nélkül hozzájárul a díjazott Projekthez fűződő származékos jogok gyakorlásához és az azok feletti rendelkezéshez a 7.1 Részben meghatározott felhasználási területek vonatkozásában, beleértve 
a Projekt más – ideértve a képzőművészeti, audiovizuális multimédiás, hangalapú – munkákba történő teljes vagy részleges beépítését a PEPCO döntése szerint, az ilyen munkákkal történő kombinálását és nyilvános terjesztését a 7.1 Részben meghatározott felhasználási területeken, valamint a szerzői jogról szóló törvény 1. cikk 1. § és 1. cikk 2. § 1. pontjában foglaltaktól eltérő munkába vagy alkotásba történő beépítését vagy ilyen munkával vagy alkotással történő kombinálását. 
5.    A Program Résztvevője lemond valamennyi díjról a Projekt felhasználásáért, ideértve különösen a Projekt weboldalon, Rajongói oldalon történő terjesztéséhez – vagy egyéb módon való nyilvánossá tételéhez – kapcsolódó díjat. 
6.    A Résztvevő vállalja, hogy a PEPCO-val vagy a Szervezővel szemben harmadik fél által – harmadik fél szerzői jogainak megsértése tárgyában – támasztott követelések esetén Résztvevő beavatkozó félként azonnal belép a vitás ügybe a PEPCO vagy a Szervező helyett vagy oldalán. A Résztvevő megtéríti a PEPCO vagy a Szervező részére a peres eljáráshoz kapcsolódó költségeket, beleértve különösen a jogi képviselet költségeit és a jogerős és megfellebbezhetetlen bírósági ítéletben kirótt fizetési kötelezettségeket. Amennyiben a fenti követelések benyújtására kerül sor, a PEPCO-nak vagy a Szervezőnek azonnali tájékoztatást kell küldenie a Résztvevőnek az általa megadott címre, és be kell vonnia a vitás ügybe.

8. Rész


Személyes adatok védelme
1.     A PEPCO kezeli a Program Résztvevői által megadott személyes adatokat.
2.     A PEPCO a Program lebonyolításához kapcsolódó célokból kezeli a Résztvevők személyes adatait, úgy mint a Szolgáltatások egyikében használt becenevet/vezeték- és keresztnevet, e-mail címet és a Résztvevő/Gyermek fényképét (amennyiben utóbbi is szerepel a Projektben). A Résztvevő adatainak kezelése a Résztvevő által a Szervezőnek adott személyes adatkezelési hozzájárulás alapján történik az Űrlap tartalmának vagy az 1. mellékletben szereplő hozzászólásra adott megerősítő válasznak megfelelően. A hozzájárulás önkéntes alapon történik. Ugyanakkor a hozzájárulás elengedhetetlen a részvételhez és a Nyeremény átvételéhez.
3.     A Nyertesek esetében a PEPCO a következő személyes adatokat is kezeli: keresztnév, vezetéknév, utca, épület, ajtószám, irányítószám, város/település, személyazonosító szám, e-mail cím. Az itt felsorolt személyes adatok kezelése a Nyeremény odaítéléséhez és az adózási kötelezettségekhez kapcsolódó célokból valósul meg. A törvényi rendelkezések és az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése képezik az adatkezelés alapját. A Résztvevők a fenti adatok Szervező részére történő megküldésével járulnak hozzá az említett adatok kezeléséhez. Az adatokat a 4.5 Részben meghatározott e-mail formájában kell megküldeni a 3. vagy 4. mellékletnek megfelelően. A személyes adatok megadása önkéntesen történik, ugyanakkor az elengedhetetlen a Nyeremény átvételéhez.
4.     A Résztvevő hozzáférhet a kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését vagy korlátozhatja az adatkezelést. A Résztvevő kérheti az adatok törlését is. Mindazonáltal a személyes adatok törlése – vagy annak kezdeményezése – a Program befejezése előtt a Résztvevő Programból történő kizárását fogja eredményezni. A Résztvevőnek jogában áll megtiltani személyes adatainak további kezelését, és – amennyiben korábban megadta – visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulást. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőző, beleegyezésen alapuló adatkezelést. A Résztvevőt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
5.     A Résztvevők adatai a fenti célok és az egyedi törvényi rendelkezésekből eredő kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a lehetséges követelésekkel szembeni védelem biztosításához szükséges időtartamra kerülnek megőrzésre. A Programban nem nyertes Résztvevők adatai a követelések elévülési idejével megegyező legfeljebb három évig kerülnek megőrzésre  (a Résztvevő utolsó pályázásától számítva a Programban). A Nyertes adatainak megőrzési ideje nem haladja meg az 5 évet annak az évnek a végétől számítva, amelyben Nyereményben részesült. A PEPCO elkötelezett a Résztvevő által megadott személyes adatok biztonsága mellett. Az adatok védettek a jogosulatlan hozzáféréstől. 
6.     A Résztvevő panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, azaz a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökéhez.
7.     A PEPCO kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését a következő jogszabályok alapján végzi: GDPR, azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.
8.     A Program lebonyolítása érdekében a Résztvevők személyes adatai átadásra kerültek a PEPCO-val vagy a Szervezővel megfelelő szerződéses kapcsolatban álló és a PEPCO-nak vagy a Szervezőnek alárendelten működő szolgáltató cég részére feldolgozás céljából. Az adatfeldolgozás célja megegyezik az eredeti adatgyűjtés céljával, nevezetesen: a Résztvevővel – beleegyezése alapján – történő kapcsolatfelvétel és a Nyeremény kiszállításának biztosítása, a Program Résztvevőinek és harmadik felek követeléseivel szembeni védelem, panaszok kivizsgálása, illetve az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése. Az adatok címzettjei lehetnek továbbá a PEPCO tagvállalatok, a PEPCO által felhatalmazott személyek, az adatkezelő részére adatfeldolgozást végző szervezetek, valamint a vonatkozó törvények értelmében az azokhoz hozzáféréssel rendelkező szervezetek. A Résztvevő személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. 
9.     A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó kérdésekben a Résztvevő az Adatvédelmi Biztoshoz fordulhat a következő e-mail címen: iodo@PEPCO.eu, továbbá a 1038 Budapest, Váci út 187. postai címen.

9. Rész


Panasztétel
1.     A Projekthez kapcsolódó összes panasz benyújtható írásban a Szervező címére (1138 Budapest, Váci út 187.) ajánlott levél formájában vagy futár igénybevételével (a borítékon fel kell tüntetni a „PEPCO Program” feliratot). A panasz benyújtására 14 nap áll rendelkezésre a „Hét ötlete” cím nyertesének kihirdetésétől számítva (azt a hetet kell figyelembe venni, amikor a Résztvevő részt vett a Programban). A késedelmes panaszok nem járnak jogkövetkezménnyel.
2.     A panasznak tartalmaznia kell a Résztvevő vezeték- és keresztnevét és címét, ahova a Szervező a válaszát küldheti. Fel kell tüntetni továbbá a panasztétel okát, valamint a kérés pontos tartalmát.
3.     A panaszok elbírálása a Szabályzat és az általánosan alkalmazandó lengyel törvények szerint történik.
4.     A Szervező a beérkezésüket követő 7 napon belül bírálja el a panaszokat.
5.     A Szervező levélben értesíti a Résztvevőt a panasz orvoslására vonatkozó javaslatáról. 
6.     A panaszkezelési eljárás igénybevétele önkéntes, és nem jelenti a bírósági igényérvényesítés előfeltételét. 
7.     A Szervező, a PEPCO és a Résztvevők törekednek a Szabályzatból eredő vagy a Projekt lebonyolításához kapcsolódó vitáik békés, tárgyalásos úton történő rendezésére. Azon vitáknál, amelyeket békés, tárgyalásos úton nem sikerült rendezni, általános bíróság hoz döntést.


10. Rész


Vegyes rendelkezések
1. A Szabályzat rendelkezéseitől függetlenül Szervező módosíthatja a Szabályzatot a következő ésszerű indokokból:
a)    a Szabályzat rendelkezéseinek értelmezése szempontjából nem egyértelmű részek eltávolítása;
b)    a Program lebonyolítására vonatkozó alapelvek ésszerűsítése;
c)    a Programban kiosztható további nyeremények bevonása;
d)    a Szabályzattal történő visszaélések és a Szabályzat egyéb megsértésének megakadályozása;
e)    az általánosan alkalmazandó jogszabályokban bekövetkező változás, amely közvetlen hatással van a Szabályzatra.
2.     A Szabályzat nem módosítható a Szervező alapvető kötelezettségeit érintően, beleértve különösen a Nyeremények átadására vonatkozó kötelezettséget, illetve a módosítás nem befolyásolhatja a Résztvevők azon jogait, amelyeket a Szabályzat módosítása előtt szereztek.
3.     A Szabályzat tanulmányozható a Szervező irodájában és a www.PEPCO.hu weboldalon. 
4.     A Szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában a Programban történő részvételhez kapcsolódó valamennyi költség – ideértve az internetelérési díjat – a Program Résztvevőjét terheli.
5.     A Szabályzat a Program kezdőnapján lép hatályba.

1. melléklet: A Szervező hozzászólása 

Ha szeretnél részt venni a „PEPCO ötletek” elnevezésű programban, válaszolja erre a hozzászólásra „IGEN”-nel. Az üzenet elküldésével hozzájárulsz ahhoz, hogy a PEPCO kezelje adataid (beceneved/felhasználóneved vagy teljes neved) és az általad beküldött fényképet, továbbá a 16. életévét be nem töltött gyermek/gyámolt fényképét (amennyiben az benyújtásra került a Projektben). A Programban történő részvétellel és a Projekt – benne szereplő fotókkal és a csatolt leírással együtt – történő közzétételével (www.inspiracio.pepco.hu) kapcsolatos célokból, illetve egyúttal elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit.
Hivatkozás a Programszabályzathoz: www.inspiracio.pepco.hu/szabalyzat

2. melléklet: Jelentkezési űrlap

 Tudomásul veszem, hogy elolvastam a „PEPCO ötletek” elnevezésű promóciós program Szabályzatát (www.inspiracio.pepco.hu/szabalyzat), és elfogadom annak rendelkezéseit; egyúttal kijelentem, hogy a Programban történő részvétel valamennyi feltételét teljesítem.  


   Hozzájárulok a következő személyes adataim kezeléséhez a „PEPCO ötletek” elnevezésű promóciós program Szabályzatának (www.inspiracio.pepco.hu/szabalyzat) 
 rendelkezéseivel összhangban:
1.    keresztnév és vezetéknév/becenév/felhasználónév
2.    e-mail cím:
3.    a Projektben benyújtott fénykép(ek).

 Hozzájárulok a Projektben szereplő fényképem és a felügyeletem alatt álló gyermekem/gyámoltam fényképének (ha a Projektben benyújtásra került ilyen) a „PEPCO ötletek” elnevezésű promóciós programban történő résztvételéhez, a „PEPCO ötletek” elnevezésű program szabályaival összhangban. Egyúttal kijelentem, hogy a Projekt nem tartalmaz fényképet 16. életévét betöltött gyermekről. 


Az Ön személyes adatait a Pepkor Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; adószám: 24979872-2-41 a továbbiakban: „Adatkezelő”) kezeli. 
A személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérdésekben kérjük forduljon az Adatvédelmi Biztoshoz a következő e-mail címen: iodo@PEPCO.eu, vagy a 1138 Budapest, Váci út 187. Postai címen.
Az adatkezelésre azért kerül sor, hogy a „PEPCO ötletek” elnevezésű program Szervezője kapcsolatba léphessen a Résztvevőkkel és eljuttathassa a nyereményét az a megadott adatok alapján, hogy biztosítsa a Program Résztvevőinek és harmadik fél követeléseivel szembeni védelmet, a panaszok kivizsgálását, illetve teljesítse az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeit, így többek között az 1991. július 26-i személyi jövedelemadóról szóló törvény (2018. évi Közlöny, 200. cikk) 41. cikk 4 §-ában és 30. cikk 1. § 2. bekezdésében foglalt kötelezettségeket.


3. melléklet: A Szervező hozzászólása a „Hét ötlete” címet elnyerő Résztvevőhöz

Gratulálunk, Te nyerted el a „Hét ötlete” címet! Kérjük add meg nekünk adataidat egy privát üzenetben, hogy elküldhessük Nyereményedet! „Hozzájárulok, hogy a Pepkor Hungary Kft (1138 Budapest, Váci út 187.) a „PEPCO ötletek” elnevezésű program Szabályzatával (__________________________) összhangban – kérem, hogy a Nyereményt eljuttatása és az adózási kötelezettségek teljesítése érdekében – kezelje a következő személyes adataimat: ___________ (keresztnév), ____________ (vezetéknév), ________ (utca), ______________ (épület és lakásszám),___________(irányítószám), _____________ (város/település), _____________ (személyazonosító szám), ____________ (e-mail cím).”


4. melléklet: A Szervező üzenete, amelyet a „Hét ötlete” címet elnyerő Résztvevőnek küld


  Hozzájárulok ahhoz, hogy a Pepkor Hungary Kft. a „PEPCO ötletek” elnevezésű program Szabályzatával (__________________________) összhangban – Nyereményt eljuttatása részemre és az adózási kötelezettségek teljesítése érdekében – kezelje a következő személyes adataimat :
Keresztnév: 
Vezetéknév:
Utca: 
Épület és lakásszám:
Irányítószám:
Város/település: 
Személyazonosító szám:
  .


Az Ön személyes adatait a Pepkor Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 187.; adószám: 24979872-2-41; a továbbiakban: „Adatkezelő”) kezeli. 
A személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérdésekben kérjük forduljon az Adatvédelmi Biztoshoz a következő e-mail címen: iodo@PEPCO.eu, továbbá a 1138 Budapest, Váci út 187. posta címen levélben.
Az adatkezelésre azért kerül sor, hogy a „PEPCO ötletek” elnevezésű program (a továbbiakban: „Program”) Szervezője kapcsolatba léphessen a Résztvevőkkel és eljuttathassa a Nyertesekhez a nyereményüket. Biztosítsa a Program Résztvevőinek és harmadik fél követeléseivel szembeni védelmet, a panaszok kivizsgálását, illetve teljesítse az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeit, így többek között az 1991. július 26-i személyi jövedelemadóról szóló törvény (2018. évi Közlöny, 200. cikk) 41. cikk 4 §-ában és 30. cikk 1. § 2. bekezdésében foglalt kötelezettségeket.